Användarvillkor

1. Villkor

Framtidsfeministen Sverige AB (org.nr 559100-9740) driver och erbjuder via denna onlineplattform, Investd.se (”Investd”), ett antal olika webbaserade utbildningar med experter inom investeringar och privatekonomi (”Kursledare”). Genom att skapa ett konto och få tillgång till Investds plattform accepterar du (”Användaren”) att vara bunden av dessa användarvillkor och ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Om Användaren inte godkänner dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt materialet på Investds plattform. Investds material är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Användarlicens

Tillstånd beviljas Användaren att tillfälligt ladda ner en kopia av allt nedladdningsbart material på Investds plattform för personlig, icke-kommersiell tillfällig användning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av rättigheterna till licensen, och under denna licens får du inte:

  1. kopiera, publicera, reproducera, dela, hyra ut, låna ut, sälja, licensiera vidare, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt göra intrång i våra eller någon annans immateriella rättigheter som du får tillgång till via Investds plattform;
  2. använda materialen för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. försöka att dekompilera eller kringgå någon teknik som används för att skydda materialet som finns på Investds plattform; eller
  4. ta bort någon upphovsrättsliga eller andra äganderättmärkningar från materialet.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Investd när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller vid upphörandet av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material som du har, oavsett elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsbegränsning

Informationen på Investds plattform och i Investds utbildningar som Användare tar del av är enbart framtagen i syfte att det ska utgöra ett utbildningsmaterial för utbildning inom finansiell ekonomi och finansmarknadens mekanismer. Av informationen på Investds plattform och Investds utbildningar framgår exempel på verkliga bolag och finansiella instrument. Syftet med dessa exempel är att tydliggöra hur vanligt förekommande produkter på finansmarknaden fungerar och att göra utbildningen så verklighetstrogen som möjligt. Förhållandet att utbildningar innehåller sådana verkliga exempel ska inte tolkas som att Investd förespråkar eller rekommenderar dessa bolag eller sådana finansiella instrument framför några andra bolag eller finansiella instrument.

Utbildningen, den information och det utbildningsmaterial som tillhandahålls på Investds plattform utgör inte finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. Investd ansvarar inte för hur Användaren väljer att använda eller tolka den information som presenteras på Investds plattform eller inom ramen för Investds utbildningar. Användaren ansvarar därför själv för eventuella investeringsbeslut som denne fattar eller rekommendationer som denne ger, med eller utan användning av den kunskap och fakta som Användaren tillgodogjort sig efter genomförd utbildning. Investd accepterar följaktligen inte något som helst ansvar för sådana investeringsbeslut eller rekommendationer.

Investd tar inget ansvar för Kursledare eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras på Investds plattform eller hur sådant material används eller tolkas. Investd har inte heller något ansvar för framställningen av information som presenteras av Kursledare eller för fel i deras produkt eller för förseningar från deras sida. Investd ansvarar inte för den kommunikation som sker mellan Kursledare och Användare.

Investd är inte ansvarig för om något av innehållet som presenteras på Investds plattform eller genom utbildningarna direkt eller indirekt kan leda till skada eller förlust för Användaren eller någon annan person som har tagit del av innehållet. Investd ansvarar inte heller förnågon annan skada orsakad av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visat eller presenterat felaktigt eller till och med helt frånvarande på grund av fel som ligger hos Investd eller någon av dess leverantörer eller som är bortom Investds och dess Kursledare kontroll.

Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på Användarens eget bevåg. Investd påminner om att handel med värdepapper är förknippade med både stora möjligheter och stora risker. Investd friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att Användaren på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Investd plattform och utbildningar i egen handel.

5. Revideringar och skrivfel

Materialet som visas på Investds webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Investd garanterar inte att något material på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Investd kan när som helst utan förvarning göra ändringar i materialet på sin webbplats. Investd åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

Investd har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvariga för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte godkännande av webbplatsens skola. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av Användarvillkoren

Investd kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Dessa användarvillkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska prövas i allmän domstol.